Badania Potencjału Kadr

Zestaw testów do oceny kompetencji pracownika na proponowanym mu stanowisku.

 

OCENA KOMUNIKATYWNOŚCI – test analizuje ogólną zdolność porozumiewania się menedżerów, błędy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasady komunikacji słownej i wyrażania myśli, uczuć oraz przekazywania informacji również pozawerbalnie.

OCENA UMIEJĘTNOŚCI WPROWADZANIA ZMIAN – test sprawdzający znajomość zasad i praktyk związanych ze zmianami i nastawienie do nich, wykazuje podejście do ich wprowadzania.

OCENA UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA INNYCH – sprawdza znajomość poprawnych metod uczenia członków zespołu, którzy również są menadżerami, dotyczy oceny działania kryteriów efektywności audytu i szkolenia. Kładzie nacisk raczej na zasady i zdrowy rozsądek niż na teorie.

OCENA SAMOREALIZACJI – bada stopień w jakim są spełnione następujące potrzeby: fizyczne, bezpieczeństwa, związków, poszanowania, niezależności i samorealizacji. Intensywność niezaspokojonych potrzeb wykazuje tabela, dzięki czemu widoczny jest dokładny ich profil.

OCENA NASTAWIENIA DO INNYCH – test analizuje podejście menedżera do pozostałych pracowników. Obejmuje stosunki z przełożonymi.

OCENA UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ – test na znajomość rozsądnych metod komunikowania się z innymi. Dotyczy komunikacji z podwładnymi, współpracownikami i przełożonymi a także polecenia wprowadzanie zmian, komunikacje werbalną i niewerbalną.

OCENA SPOSÓBU SPOSTRZEGANIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA – test wykazuje w jaki sposób menadżer postrzega drugiego człowieka co wpływa na efektywność współpracy z innymi.

OCENA PODSTAWOWEGO STYLU ZARZĄDZANIA LUDŹMI – test pozwala ustalić obecny, podstawowy styl zarządzania ludźmi, rozważenia innych, również możliwych stylów najwłaściwszych w określonej sytuacji, zmierzających do zwiększenia efektywności.

KWESTIONARIUSZ RÓL GRUPOWYCH – test ukazuje skłonność do pełnienia określonych ról w zespole (można preferować kilka) i ról, które nie są przez badanego przyjmowane ( obce jego naturze). Badanie bardzo przydatne do budowania efektywnie działających zespołów i najchętniej pełnionej przez kandydata roli zespołowej.

TEST OSOBOWOŚCI EPQ – R INTROWERSJA–EKSTRAWERSJA – pozwala określić podstawowe cechy osobowościowe menadżera, stosunek do innych i świata. EPQ-R składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 4 skalach. Trzy z nich – Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) – odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Skala kontrolna – Kłamstwa (K) – pozwala na ocenę tendencji do przedstawiania się w lepszym świetle.

WIELOCZYNNIKOWY KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI ( WISCAD)– bardzo szczegółowo opisuje sylwetkę psychologiczną osoby, wskazuje podstawowe mechanizmy obronne, sposoby działania w sytuacjach trudnych, ujawnia zaburzenia osobowościowe i choroby psychiczne. (555 pytań).

POCZUCIE KONTROLI – test pozwala określić co wpływa w głównej mierze na sposób podejmowania decyzji menedżera.

KWESTIONARIUSZ CISS – test ujawnia poziom stresu menedżera oraz najczęściej stosowane przez niego strategie rozładowywania napięcia.

KWESTIONARIUSZ KOTWICE KARIERY – definiuje wartości, które ukierunkowują karierę menedżera.

TESTY INTELIGENCJI – badają IQ :

TRS-S, TRS-Z Test Rozumienia Słów – Wersja Standard  lub Wersja dla Zaawansowanych – praktyczny test pozwalający na szybkie uzyskanie ogólnej orientacji, co do poziomu inteligencji skrystalizowanej. Stanowi znakomite uzupełnienie testów inteligencji płynnej, takich jak Test Matryc Ravena czy Neutralny Kulturowo Test „g” Cattella. Wersja TRS-S, łatwiejsza – przeznaczona dla populacji ogólnej, wersja TRS-Z, trudniejsza – przeznaczona dla osób o ponadprzeciętnym poziomie intelektualnym. Test przeznaczony jest do pomiaru zasobu słownikowego, który może być traktowany, jako wskaźnik zdolności werbalnych i inteligencji ogólnej. Wyniki testu są dobrą miarą zdolności werbalnych reprezentujących inteligencję skrystalizowaną. Zdolności te stanowią istotny wyznacznik funkcjonowania w dziedzinach wymagających dobrego operowania materiałem werbalnym i sprawnego porozumiewania się językowego z innymi. Tak więc test może znaleźć zastosowanie zwłaszcza w poradnictwie szkolnym i zawodowym oraz jako narzędzie o charakterze selekcyjnym, użyteczne przy prognozowaniu efektywności zawodowej pracowników i oceny ich rozwojowego potencjału.

CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – Wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell – służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Przeznaczony jest dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji. CFT 3 dostarcza informacji o potencjale intelektualnym osoby badanej. Jest więc szczególnie użyteczny, gdy celem diagnozy jest prognozowanie powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji. Można go rekomendować do celów selekcji zawodowej i poradnictwa szkolno-zawodowego. Ze względu na dużą trudność zadań nadaje się do prognozowania powodzenia na wyższych szczeblach edukacji i funkcjonowania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych.

KWESTIONARIUSZ DO  BADANIA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ INTE – rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

Cena badania 1 testem z interpretacją wynosi 250 zł brutto, każdym następnym po 150 zł brutto każdym.

Nasze badanie mogą uzupełnić testy proponowane przez naszego partnera biznesowego firmę 4 business&people sp. z o.o. www.4bp.com.pl