Etapy Współpracy z klientem

Oferta: Oferta może dotrzeć do Państwa poprzez naszych przedstawicieli, dotychczasowych klientów, podczas sympozjów, targów, otwartych prezentacji, pocztą lub poprzez internet. Oferta zawiera podstawowe informacje o naszym zespole, krótkie anonse o wybranych szkoleniach i usługach w zakresie doradztwa personalnego, public relations (PR) oraz adresy, pod którymi możecie Państwo skontaktować się z nami.
Wybór: Jeżeli zdecydujecie Państwo, że otrzymana propozycja jest interesująca dla Waszej firmy, bliższych informacji dostarczy specjalnie przygotowana prezentacja w dogodnym miejscu i terminie.
Prezentacja: Podczas spotkania postaramy się zapoznać Państwa z metodami i zakresem naszych usług, zaprezentujemy materiały szkoleniowe oraz nasze dotychczasowe osiągnięcia. Po tym etapie zdecydujecie Państwo czy jesteśmy godni zaufania i zaprosicie nas do dalszej współpracy.
Analiza: Podczas wywiadu przeprowadzonego przez przedstawiciela naszego zespołu postaramy się wnikliwie poznać strukturę organizacyjną firmy, jej kapitał ludzki, strategie dalszego rozwoju oraz wynikające stąd potrzeby w zakresie pełniejszego i efektywniejszego wykorzystania twórczego i intelektualnego potencjału kadry.
Projekt: W oparciu o analizę uzyskaną, przedstawimy Państwu projekt treningów i usług w ramach doradztwa. Otrzymacie ponadto opis metod i ewaluacji szkoleń, proponowane materiały oraz cenę naszych usług.
Kontrakt: Państwa decyzja na TAK, pozwoli nam na podpisanie kontraktu i zrealizowanie projektu uwzględniającego wszystkie Państwa uwagi i życzenia.
Raport: Pełne wywiązanie się z kontraktu stanowi raport końcowy, uwzględniający badania ewaluacyjne oraz wnioski pozwalające na ukierunkowanie dalszych działań rozwojowych firmy.
Współpraca: Jeżeli uznacie Państwo, że nasze usługi przyczyniły się do polepszenia Waszej organizacji, zdynamizowały pracę jednostek i zespołów i zechcecie dążyć do mistrzostwa w ty m zakresie, możecie zadecydować o kontynuacji współpracy z RCE.