Praca z dzieckiem nadpobudliwym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – program ADDapt

Termin treningu  : w trakcie ustalania

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na 20-godzinny  warsztat:

Praca z dzieckiem nadpobudliwym w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym – program ADDapt

Prowadząca: Barbara Basińska – konsultant ds. kształcenia specjalnego i terapii  psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany, edukator, ekspert – komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, trener  Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych – nr rekomendacji I 113 – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

mediator – na liście mediatorów stałych stowarzyszenia „Mediacje Polska” posiadających dodatkowo rekomendacje i pracujących zgodnie ze standardami Krajowego Centrum Mediacji

W piątek zajęcia rozpoczynają się o godz. 17,00- 20,00; sobota 9,00-18,00; niedziela 9,00-17,00

Koszt:

 • 350zł (Jeżeli z jednej placówki jest więcej osób, koszt spada do 300zł od osoby),
 • Zapisy drogą przez e – mail  lub telefonicznie.
 • Zaliczkę w wysokości 100zł należy wpłacić przy zgłoszeniu na konto umieszczone w stopce strony, celem rezerwacji miejsca

Program warsztatów

„Praca z dzieckiem nadpobudliwym w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym – program ADDapt.” opracowała Barbara Basińska

I. Założenia organizacyjne:

1. Uwagi wstępne
Program warsztatów zakłada realizację treści służących podniesieniu kompetencji  nauczycieli w zakresie pracy z uczniami z nadpobudliwością psychoruchową oraz z ich rodzicami.

Treści szkolenia zawierają wskazówki do pracy z dzieckiem opartej na nagrodzie, zachęcie i wyjaśnieniu. Nowoczesne ujęcie tematu pozwala na zaplanowanie pracy terapeutyczno-wychowawczej w oparciu o mocne strony dziecka. Wskazuje także na konieczność spójnego, systemowego działania nauczycieli i rodziców.

2. Cele
Cel główny:  przygotowanie uczestników do wykorzystania programu ADDapt w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.

             Cele szczegółowe-uczestnik:

 • planuje pracę z dzieckiem nadpobudliwym według dziesięciu kroków programu ADDapt,
 • rozpoznaje warunki sprzyjające podjęciu  pracy wychowawczo-terapeutycznej
  z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi,
 • podejmuje działania zapobiegające zachowaniom agresywnym dziecka z ADHD

3. Organizacja i sposoby realizacji

Warsztaty odbędą się w ciągu trzech dni ( 4h+8h+8h) Organizacja zajęć wymaga przygotowania sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny z możliwością ustawienia krzeseł w kręgu.

4.  Materiały dla uczestników

wykaz literatury pomocniczej
arkusze ćwiczeń.

II. Założenia programowe:
Plan ramowy

Lp. Moduły Liczba godzin Liczba godzin ogółem
wykłady warsztaty/ćw. praktyki
1. Konsekwentna realizacja planu pracy z dzieckiem nadpobudliwym – silne czynniki matywacyjne 6 6
2. Ukryty koszt krytykowania. Sztuka konstruowania pochwały terapeutycznej. 8 8
Organizacja czasu specjalnego – zagadnienie kontroli 6 6
Razem 20 20

Moduł 1: Konsekwentna realizacja planu pracy z dzieckiem nadpobudliwym – silne czynniki motywacyjne (6 godz.)

 1.  Cele-uczestnik:

 • rozpoznaje różnorodne czynniki motywacyjne
 • potrafi wykorzystać wybrane techniki w celu „dodawania sobie sił”w pracy z dzieckiem  nadpobudliwym,
 • stosuje zasady rozmowy wspierającej w pracy z rodzicem dziecka z ADHD.

 2.  Treści kształcenia:

 • potencjalne czynniki motywacyjne – budowanie pozytywów
 • identyfikowanie demotywatorów , sztuka redukowania napięcia emocjonalnego
  w relacji  z dzieckiem nadpobudliwym
 • pułapka negatywnej uwagi

 3.  Umiejętności-uczestnik:

 • potrafi zaplanować pracę terapeutyczno-wychowawczą z dzieckiem uwzględniając potrzebę uruchomienia silnej motywacji wewnętrznej.

Uwagi dotyczące realizacji:

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, informacje porządkowane przy pomocy prezentacji multimedialnej.

3. Moduł 2: Ukryty koszt krytykowania. Sztuka konstruowania pochwały terapeutycznej
(8 godz.)

 1.  Cele-uczestnik:

 • formułuje pochwałę terapeutyczną zgodnie z zasadami FUO
 • rozpoznaje zagrożenia wynikające z używania komunikatów krytycznych
 • uważnie obserwuje zachowania dziecka w celu monitorowania postępu

 2.  Treści kształcenia:

 • zasady budowania pochwały terapeutycznej
 • krytyka jako bariera w komunikacji i relacji z dzieckiem
 • ukryty koszt krytykowania
 • ćwiczenia w „namierzaniu” sukcesu

 3.  Umiejętności-uczestnik:

potrafi zidentyfikować zagrożenia wynikające z używania komunikatów krytycznych wobec dziecka  oraz sformułować pochwałę terapeutyczną podtrzymująca pozytywne zachowania.

 4. Uwagi dotyczące realizacji:

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, informacje porządkowane przy pomocy prezentacji multimedialnej.

3. Moduł 3: Organizacja czasu specjalnego – zagadnienie kontroli (6 godz.)

 1.  Cele-uczestnik:

 • planuje zachowania sprzyjające uruchomieniu pozytywnej uwagi
 • używa języka proaktywnego w procesie wydawania dziecku poleceń
 • udziela rodzicom wskazówek dotyczących budowania domowego systemu punktowania właściwych zachowań.

2.  Treści kształcenia:

 • czas specjalny dla dziecka – redukowanie bodźców zakłócających kontakt
 • język proaktywny w kontakcie z dzieckiem – sztuka określania granic
 • domowy system punktowania DSP

 3.  Umiejętności-uczestnik:

potrafi rozpoznać zasady organizowania”czasu specjalnego” dla dziecka oraz udzielić wsparcia rodzicom w procesie budowania domowego systemu punktowania sukcesów.

4. Uwagi dotyczące realizacji

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, informacje porządkowane przy  pomocy prezentacji multimedialnej.